Diyarbakir
November 27, 2010
Diyarbakir, Turkey
Diyarbakir